Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

1. Úplný název povinného subjektu a základní informace

Obec Polná na Šumavě

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla na podkladě zákona č. 15/2015 Sb., o hranicích vojenských újezdů, dnem 1. lednu 2016.

3. Organizační struktura

3.1 Organizační struktura OÚ Polná na Šumavě

3.2 Seznam podřízených povinných subjektů, seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací

Obec nezřizuje žádné takové subjekty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Polná na Šumavě

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Polná na Šumavě

4.3 Úřední hodiny:

denhodiny
Pondělí9.00 - 11.30, 12.30 - 16.00
Úterý(není úředním dnem)
Středa9.00 - 11.30, 12.30 - 16.00
Čtvrtek(není úředním dnem)
Pátek(není úředním dnem)

4.4 Telefonní čísla

602 316 974
Na jednotlivé pracoviště jsou k dispozici v sekci Kontakty

4.5 Číslo faxu:

obec nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

Webová prezentace: www.polnanasumave.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

Kontakty na jednotlivé pracoviště jsou k dispozici v sekci Kontakty

5. Případné platby můžete poukázat

Obec Polná na Šumavě ČSOB: 273925332/0300
Komerční banka: 115-1815310207/0100
ČNB: 94-5110241/0710

6. IČ:

04498356

7. DIČ:

CZ04498356

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

... rozpočty obce za aktuální i minulé roky, včetně závěrečných účtů k nalezení v samostatných sekcích webu:

9. Žádosti o informace

Informace poskytují

 • Všechny odbory obecního úřadu,
 • Odbory poskytují informace ústní a písemné.
Věcně příslušný odbor posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že:
 • je žádost nesrozumitelná,
 • není zřejmé, jaká informace je požadována,
 • nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost odložena. V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
V případě, že obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Informace:

 • Ústní - neevidují se, odpovědět lze přímo, bez dalších opatření,
 • Písemné
Na webových stránkách obecního úřadu je možno získat tiskopis "Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů". Tuto žádost o poskytnutí informace zasílejte:
 1. Písemně na adresu: Obce Polná na Šumavě.
 2. E-mailem, prostřednictvím starosta@polnanasumave.cz, podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 3. Osobně přes podatelnu obecního úřadu v úředních hodinách.
Centrální evidenci těchto žádostí provádí ...

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti:

 • Jméno a příjmení,
 • Datum narození,
 • Adresu místa trvalého pobytu nebo adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede:

 • Název,
 • Identifikační číslo,
 • Adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@obecvetrni.cz. Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným v § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Lhůty pro poskytnutí informace:

 • Písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
 • V případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Neposkytnutí nebo omezení informace:

 • Obecní úřad neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů.
 • V případě dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
 • Pokud se informace vztahuje výlučně k interním předpisům obecního úřadu nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí obecního úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do dob, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.
 • Pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji obecní úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Právo odepřít informaci trvá po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Opravné prostředky proti rozhodnutí:

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:
 1. povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání,
 2. nadřízení orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovní dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit,
 3. při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec Polná na Šumavě
Polná na Šumavě 204
382 29 Polná na Šumavě
Telefon: 602 316 974
Elektronická podatelna: starosta@polnanasumave.cz
ID datové schránky: pepfetp
Způsob a postup, jak podat žádost či učinit podání najdete v bodě 9.

11. Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků:
 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu ve správním řízení podle zákona 500/2004 Sb.:
  • Odvolání se podávají na Obecní úřad Polná na Šumavě, Podatelna OÚ.
  • Odvolání se podávají ve lhůtě 15 dnů, za podmínek stanovených správním řádem.
  • Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možné učinit podání.
 2. Přezkum obecně závazné vyhlášky Obce Polná na Šumavě:
  • Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec do 30-ti dnů nápravu, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí úřad i starostu obce.
  • Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá- li rozpor této vyhlášky se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení písemného vyhotovení Obecnímu úřadu v Polná na Šumavě.
  • Ministr vnitra podá do 15- ti dnů od pozastavení účinnosti obecně platné vyhlášky obce návrh na její zrušení k Ústavnímu soudu, který o věci rozhodne.
  • Zjedná- li orgán Obce Polná na Šumavě nápravu dříve, před rozhodnutím Ústavního soudu, Ministerstvo vnitra zruší své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně platné vyhlášky do 15 dnů.
 3. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo patření orgánu Obce Polná na Šumavě:
  • Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů, navrhne krajský úřad k dalšímu řízení věc Ministerstvu vnitra, které ji svým rozhodnutím vyřeší, bez postoupení Ústavnímu soudu.
  • Tento přezkum se netýká případů porušení právních předpisů občanského a pracovního práva.
 4. Informace veřejnosti o opravných prostředcích podle bodů 2 a 3 :
  • Pozastaví-li ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky města, nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření města v samostatné působnosti, vyvěsí se neprodleně toto rozhodnutí ministerstva po dobu 15-ti dnů na úřední desce Obce Polná na Šumavě.
 5. Přezkum nařízení Obce Polná na Šumavě:
  • Při výkonu přenesené působnosti vydává město "Nařízení města". Odporuje-li zákonu, je postup opravných prostředků obdobný, jako v bodě 2.
 6. Opravné prostředky proti rozhodnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  • Podávání opravných prostředků je upraveno a lze je vyhledat v části 9 "Povinně zveřejňovaných informací".

12. Formuláře

 • Standardně používané formuláře v elektronické podobě naleznete v sekci Obecní úřad / Dokumenty a Formuláře
 • Všechny úředně využívané tiskopisy formulářů získáte v tištěné podobě vždy na příslušném odboru úřadu, příslušného k vyřizování podání podle jeho působnosti.
 • K vyhledávání formulářů lze rovněž využívat i rubriku "Návody na řešení životních situací" dle bodu 13. těchto povinných informací.

13. Návody pro řešení životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané právní předpisy jsou fyzicky k nahlédnutí na podatelně OÚ Polná na Šumavě v době úředních hodin, viz. body 4.2 a 4.3 na této stránce. Nejdůležitější používané právní předpisy, podle nichž Obec Polná na Šumavě jedná a rozhoduje:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zákon č. 86/2002 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
upravujících další práva občanů k povinnému subjektu:
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení Obce Polná na Šumavě jsou k nalezení v sekci Vyhlášky.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník je zpracováván podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace se stanoví dle sazebníku.

1. Náklady na pořízení kopií
FormátKopie (výtisk)černobílébarevné
A4jednostranná3 Kč15 Kč
A4dvoustranná5 Kč25 Kč

2. Náklady na opatření technických nosičů dat
CD20 Kč/ks
DVD20 Kč/ks

3. Náklady na odeslání informací žadateli
Poštovné:
  Náklady za poštovní služby se hradí ve skutečné výši dle aktuálního ceníku poštovních služeb.
Balné:
Obálka C5, C61 Kč
Obálka dodejka2 Kč
Úhrada nákladů za balné při zasílání informace na technickém nosiči15 Kč/ks (polstrovaná obálka)


4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Sazba nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená z nákladů na platy zaměstnanců úřadu činí 100,- Kč za každou i započatou půlhodinu vyhledávání.

Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce dne 4. 5. 2016, usnesení č. 4/5/2016.

Tento schválený sazebník úhrad ruší všechny předešlé sazebníky. Pokud nebudou moci být z technických důvodů pořízeny požadované informace na zařízeních OÚ, budou náklady účtovány ve výši, kterou OÚ uhradil třetí osobě. Kalkulovaná výše úhrady je sdělena žadateli před poskytnutím informace a informace je poskytnuta pouze po uhrazení těchto nákladů. Celkovou výši nákladů sdělí žadateli příslušný zaměstnanec ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informaci.

Úhrada se provede bezhotovostně na č. účtu 115 - 1815310207/0100 nebo hotově na obecním úřadu.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán doposud nevydal Usnesení o výši úhrad podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Žádné licenční smlouvy nejsou uzavřené.

16.2 Výhradní licence

Žádné výhradní licence nejsou uzavřené.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou k nalezení v sekci Dokumenty / Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb..

18. Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky – informace dle § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.

V současnosti obec nevede žádné veřejně přístupné rejstříky tohoto charakteru.

19. Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění (dále jen zákon).

Podávání oznámení

Zákon ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
 1. jiných vykonávaných činnostech,
 2. majetku nabytého v průběhu výkonu funkce,
 3. příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou

 1. členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a členové, kteří před svým zvolením do funkce nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkce ve stejném rozsahu jako členové, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 2. starosta, místostarosta a členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 3. vedoucí úředník městského úřadu podílející se na výkonu správních činností. Povinnosti podle zákona se na vedoucího úředníka vztahuje pouze pokud
  • nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota operace přesáhne 250 000 Kč,
  • bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizování veřejné zakázky,
  • rozhoduje ve správním řízení s výjimkou blokového řízení.
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího kalendářního roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemník městského úřadu.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat z něj opisy a výpisy. Lze nahlížet do registru osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Podání žádosti je možné zde

Žádost se podává

 • osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Polná na Šumavě
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.
Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo je zakázáno.

Kontakt:

správa OÚ,
Jaroslav Pavlíček, telefon 607 245 689
e-mail: ucto@polnanasumave.cz

Nahlížení do registru osobně

Nahlížení do registru osobně je možné v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Polná na Šumavě, po ověření žádosti.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla.

Registr oznámení je k nalezení zde.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo
 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

20. Informace o zpracování osobních údajů podle § 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb.

Obec provádí zpracování osobních údajů, které jí ukládá zvláštní zákon, či je takových osobních údajů třeba k naplnění povinností či uplatnění práv vyplývajících ze zvláštních zákonů, v těchto kategoriích:

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady obce, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Hlášení pobytu obyvatel

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, odhlášení, změny a zrušení trvalého pobytu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby mající trvalý pobyt na území obce nebo přihlašující se k trvalému pobytu na území obce, oznamovatelé
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, žadatelé, krajský úřad
 • Doba uchování: 50 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmů

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Volební seznamy

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané obce starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 20 let

Obecně prospěšné práce

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, soudy
 • Doba uchování: 5 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

21. Informace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Územní plán obce není zatím zpracován.